Hopp til innholdet

Personvernerklæring

 

Behandling av personopplysninger i Dampsaga Bad & Spa.
Denne personvernerklæringen inneholder viktig informasjon om Dampsaga Bad & Spa sin behandling av dine personopplysninger. Vi forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, og hvordan vi bruker denne informasjonen. Vi oppfordrer deg til å lese dokumentet nøye. Personvernerklæringen er basert på EUs personvernforordning (EU General Data Protection Regulation eller GDPR) og norsk personvernlovgivning (personopplysningsloven).

 1. INNLEDNING/KONTAKTOPPLYSNINGER
  Adr: Sagmesterveien 2B
  E-post: **@da**********.no
  Telefon: +47 97573089
  Organisasjonsnr.: 840029212
 2. BEHANDLINGSANSVARLIG
  Dampsaga Bad & Spa ved daglig leder er behandlingsansvarlig i bruk av personopplysninger. Ansvaret kan være delegert til en annen stilling(senterleder) i hverdagen. I så måte forholder Dampsaga Bad & Spa seg til norsk lov og vil sørge for at innsamling av personopplysninger samsvarer med lovens regler.
 3. INFORMASJON VI SAMLER INN OM DEG
  Dampsaga Bad & Spa behandler og oppbevarer personopplysninger gitt i forbindelse med billettkjøp, gavekort eller inngåelse av medlemskap. Personopplysningene som innhentes inkluderer både personlige detaljer og dine kontaktopplysninger. Med dette menes navn, fødselsdato, kjønn, adresse, e-post og telefonnummer. I noen tilfeller innhentes også kontonummer for opprettelse av AvtaleGiro eller annen
  betalingsordning. Dampsaga Bad & Spa lagrer også informasjon om dine kjøp og inngåtte avtaler, inklusive besøk, betalingstransaksjoner, innlogginger og informasjon om din kommunikasjon med Dampsaga Bad & Spa (f.eks. samtaler med kundeservice/resepsjon). Dampsaga Bad & Spa kan også lagre e- post- kommunikasjon eller på andre måter dokumentere din kommunikasjon med oss. Grunnlaget for innhenting av personopplysninger omtalt i denne personvernerklæringen er Personopplysningsloven § 8 a, b eller f (GDPR Artikkel 6 bokstav b, c og f) eller din godkjenning av medlemsvilkårene for Dampsaga Bad & Spa.
 4. HVORFOR VI INNHENTER DENNE INFORMASJONEN
  Hovedformålet med Dampsaga Bad & Spa sin behandling av dine personopplysninger er å: samle inn, kontrollere og registrere personopplysninger for å dokumentere og administrere inngått avtale. Dette inkluderer kundeadministrasjon, fakturering og oppfyllelse av de forpliktelser som Dampsaga Bad & Spa har påtatt seg for gjennomføring av kontrakt/avtale med deg. – dersom avtale med oss avsluttes, eller du velger å ikke fullføre avtalen vil dine personopplysninger bli oppbevart, men ikke lengre enn hva som er nødvendig med hensyn til kundeservice, oppfølging, korrigering/retting og for å ikke sende ut ytterligere markedsføring til deg. Dampsaga Bad & Spa behandler dine personopplysninger for å oppfylle rettslige plikter og pålegg fra offentlige myndigheter. Dette innebærer: – lagring av personopplysninger for å kunne bistå, imøtegå eller forsvare rettslige krav, men aldri lenger enn til tvisten er avsluttet eller et eventuelt krav foreldet. Den alminnelige foreldelsesfristen etter foreldelsesloven er 3 år. Fristen kan forlenges, men aldri være lenger enn totalt 10 år, jfr. foreldelsesloven §§ 2 og 10. – lagring av personopplysninger til bokføringsformål i 5 år. Fristen løper fra regnskapsårets slutt, jfr. Lov om bokføring § 13. – behandling av personopplysninger i forbindelse med inkasso frem til kravet er nedbetalt. Dampsaga Bad & Spa kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.
 5. HVORDAN VI INNHENTER OPPLYSNINGER
  Det er den registrerte som gir den informasjon/opplysninger som følger av pkt.3. ved enten å fylle ut skjema i Dampsaga Bad & Spa sine lokaler eller ved nettbasert innmelding via våre hjemmesider. Ved mangel på eller oppdatering av informasjon kan Dampsaga Bad & Spa selv hente informasjon via offentlige kanaler som opplysningstjenester på Internett, folkeregisteret etc.
 6. OPPLYSNINGER TIL TREDJEPART
  For å sikre god og sikker behandling av opplysninger er det dedikerte, godkjente og et begrenset antall personell i virksomheten som forvalter informasjonen du gir ut. Dette håndterer vi med kontrollmekanismer og gode rutiner for personvernopplysninger. Ingen informasjon selges eller på annen måte utleveres til tredjeparter uten samtykke.
 7. SLETTING OG ARKIVERING AV OPPLYSNINGER
  Hvis Dampsaga Bad & Spa behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Dampsaga Bad & Spa rette opplysningene. Se kontaktopplysninger under pkt.1 i erklæringen. Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det
  tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en kunde/medlem gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten.
 8. SIKRING AV OPPLYSNINGENE
  Dampsaga Bad & Spa har etablert interne regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern. Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger» (for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen.
  Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt. Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har nødvendig informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.
 9. ER DET FRIVILLIG Å GI FRA SEG OPPLYSNINGENE?
  Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre tjenester. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon. Ved å bruke våre tjenester aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen. Dampsaga Bad & Spa er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge.
 10. ENDRINGER I ERKLÆRINGEN
  Dampsaga Bad & Spa forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Dampsaga Bad & Spa. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” nedenfor.
 11. KLAGER
  Du kan sende inn klager eller spørsmål som gjelder behandlingen av dine personopplysninger til Datatilsynet.
  Datatilsynet
  Postboks 8177 Dep., 0152 Oslo
  Telefon: 22 39 69 00
  E-post: po*******@da**********.no
  Denne personvernerklæringen er sist oppdatert: 23.06.2024.